Innowatorium

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://innowatorium.org, której administratorem jest Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju INNOWATORIUM. Fundacja dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Fundację.

2. Zastosowane pojęcia

Fundacja: Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju INNOWATORIUM z siedzibą w Zalesiu Górnym (05-540), przy ul. Sinych Mgieł 9
Serwis: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod adresem: https://innowatorium.org
Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu
Polityka: niniejsza polityka prywatności
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Dane osobowe Użytkownika

W wyniku korzystania z Serwisu, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • informacje finansowe (np. numer konta lub karty kredytowej),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),
 • adres zamieszkania.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować:

 • korespondencyjnie na adres Fundacji;
 • elektronicznie pod adresem: info@innowatorium.org

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
umożliwienie Użytkownikom dokonywania wpłat na rzecz Fundacji:
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują wpłat na rzecz Fundacji za pomocą Serwisu. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy darowizny na rzecz Fundacji).
zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu:
Fundacja przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych. Fundacja rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu). dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami:
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Fundacja może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji, którzy zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W przypadku, gdy Fundacja korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z obsługą Serwisu lub Fundacji (np. wsparcie techniczne) odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy płatności internetowych. W takim wypadku Fundacja zawrze z nimi odpowiednie umowy. Fundacja może zostać zobowiązana do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania danych

Fundacja przechowuje dane osobowe Użytkowników, którzy udzielili wsparcia finansowego przez 6 lat od końca roku, w którym zostało udzielone wsparcie.

7. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych (Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika);
 • sprostowania danych (jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Fundację);
 • usunięcia danych (Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a Fundacja ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie uzasadnione);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w przepisach przypadkach);
 • przeniesienia danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny);
 • sprzeciwu względem przetwarzania danych (Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego).

W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Fundacją elektronicznie na
adres: info@innowatorium.org

W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przetwarzanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Fundacja przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

9. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 19.07.2023 r.